Adiabatické systémy31Analytické systémy92Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje51CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně16Dílenský nábytek25Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje13Elektroinstalační materiály35Elektronika a elektrotechnika50Filtrační systémy20Formy5Frekvenční měniče19Frézovací stroje27Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje15Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky17Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení44Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika8Měření a regulace20Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily18Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Počítače a terminály10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry13Pracovní ochranné pomůcky40Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla24Průmyslová ložiska40Průmyslová maziva54Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata39Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory19Průmyslové krabice3Průmyslové lasery41Průmyslové magnety33Průmyslové měření33Průmyslové mikroskopy8Průmyslové motory66Průmyslové obaly35Průmyslové oleje15Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty58Průmyslové snímače70Průmyslové stavby1Průmyslové svařování41Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny36Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače34Průmyslové značení54Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy32Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Signalizace a zabezpečení5Skladové systémy26Služby13Software14Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy22Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika16Ventilátory3Ventily30Vodárenské technologie18Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří46Zakázková výroba23Záložní zdroje napájení21Zdvihací technika33Zkoušení materiálů49Zkušební komory32

Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnosti: Jiří Chvojka, Mezi školami 2321/2, 158 00 Praha 5, IČ: 65422708, DIČ: CZ 7702150269

zapsané v ŽR Praha 13, ev.č. 310028-2868781

kontaktní osoba: Jiří Chvojka, tel. 603 87 40 30, email: chvojka@fokusindustry.cz

 

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

1) Jednání o uzavření smlouvy a plnění na základě smlouvy,

- osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;

2) Splnění zákonem stanovených povinností

- zejména plnění povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů;

 

Zpracování v rámci uzavření a plnění smlouvy

• jméno a příjmení,

• sídlo

• IČ, případně DIČ

• telefonní číslo

• e-mailová adresa

• číslo bankovního spojení

 

Vaše osobní údaje zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou dále zpracovány za účelem plnění zákonných povinností souvisejících s povinností uchování účetních dokladů a dalšími povinnostmi nám uloženými českými právními předpisy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

 

Zpracování v případě odpovědi prostřednictvím objednávkového formuláře či emailu

• jméno a příjmení

• e-mailová adresa

• osobní údaje uvedené v textu formuláře/emailu/objednávky

Vaše osobní údaje zpracovat za účelem jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od kontaktování

 

Zpracovatelé

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

• poskytovatel účetních služeb

 

Cookies

Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookies pouze za účelem fungování webových stránek a pro statistiky Google Analytics.

Google cookies: _ga, _git, _gat

Fokusindustry cookies: PHPSESSION

 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám Nařízení garantuje následující práva:

1) Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

- účelu zpracování,

- kategoriích dotčených osobních údajů,

- příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

- plánované době uložení osobních údajů,

- veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

- požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2) Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

3) Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.

4) Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

5) Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

6) Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.

7) Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením