Adiabatické systémy31Analytické systémy78Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály35Elektronika a elektrotechnika49Filtrační systémy19Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje26Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje2Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory19Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety33Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory60Průmyslové obaly34Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny20Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače34Průmyslové značení54Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy32Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Skladové systémy9Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventilátory1Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Zakázková výroba20Záložní zdroje napájení21Zdvihací technika33Zkoušení materiálů38Zkušební komory31

Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnosti: Jiří Chvojka, Mezi školami 2321/2, 158 00 Praha 5, IČ: 65422708, DIČ: CZ 7702150269

zapsané v ŽR Praha 13, ev.č. 310028-2868781

kontaktní osoba: Jiří Chvojka, tel. 603 87 40 30, email: chvojka@fokusindustry.cz

 

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

1) Jednání o uzavření smlouvy a plnění na základě smlouvy,

- osobní údaje nutné pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy;

2) Splnění zákonem stanovených povinností

- zejména plnění povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů;

 

Zpracování v rámci uzavření a plnění smlouvy

• jméno a příjmení,

• sídlo

• IČ, případně DIČ

• telefonní číslo

• e-mailová adresa

• číslo bankovního spojení

 

Vaše osobní údaje zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou dále zpracovány za účelem plnění zákonných povinností souvisejících s povinností uchování účetních dokladů a dalšími povinnostmi nám uloženými českými právními předpisy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

 

Zpracování v případě odpovědi prostřednictvím objednávkového formuláře či emailu

• jméno a příjmení

• e-mailová adresa

• osobní údaje uvedené v textu formuláře/emailu/objednávky

Vaše osobní údaje zpracovat za účelem jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od kontaktování

 

Zpracovatelé

V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:

• poskytovatel účetních služeb

 

Cookies

Na našich webových stránkách zpracováváme soubory cookies pouze za účelem fungování webových stránek a pro statistiky Google Analytics.

Google cookies: _ga, _git, _gat

Fokusindustry cookies: PHPSESSION

 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám Nařízení garantuje následující práva:

1) Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

- účelu zpracování,

- kategoriích dotčených osobních údajů,

- příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

- plánované době uložení osobních údajů,

- veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,

- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

- požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

2) Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

3) Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.

4) Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

5) Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

6) Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.

7) Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením