převodníky signálu

 převodníky signálu - průmyslové převodníky signálu

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

převodníky signálu

Převodníky signálu

Společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o., je tradiční český výrobce měřících přístrojů pro průmysl. Základní sortiment tvoří panelové přístroje s číselným nebo sloupcovým zobrazením, velkoplošné číselné displeje, převodníky. Tento sortiment bude v brzké době doplněn modulovým PLC, které nabídne širokou škálu měřících funkcí spolu se standardními funkcemi PLC, tak jak je požaduje norma IEC 1131-1.

Měřící přístroje i převodníky jsou určeny pro měření jak elektrických tak i neelektrických veličin. V posledních několika letech klademe důraz na univerzálnost vstupů přístroje. To uživatelům přináší možnost snížit skladové zásoby a v případě potřeby přístroj použít pro měření jedné z až 8 různých veličin či senzorů. Volbou svorek a nastavením v menu přístroje je možné přístroj nastavit pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty pomocí odporových čidel platinových, niklových nebo měděných, termočlánků nebo pro odměřování pomocí lineárního potenciometru. Další skupiny tvoří přístroje pro měření střídavých veličin a čítače, měřiče frekvence, stopky.
V tomto článku bychom Vám chtěli představit sortiment převodníků, který nabízíme. Společným rysem převodníků je jejich určení pro měření tam, kde je potřeba měřenou veličinu převést na unifikovaný (nebo datový) signál a v této podobě předat k dalšímu zpracování do nadřazeného systému a montáž na 35mm DIN lištu.
Základním typem jsou analogové převodníky OMX 39, které jsou z výroby nastaveny na jeden rozsah vstupní a výstupní veličiny. Vstupem může být stejnosměrné nebo střídavé napětí nebo proud, činný výkon, odpor, platinové odporové teplotní čidlo nebo lineární potenciometr. Převodníky pro stejnosměrné signály mohou být vybaveny pomocným zdrojem pro napájení senzoru. Výstupní signál může být v rozsahu ±10 V nebo ±20 mA stejnosměrných. Tyto převodníky jsou plně izolované. Napájení této řady převodníků je řešeno univerzálním měničovým zdrojem se dvěma úrovněmi napájecích napětí 10 ÷ 30 V nebo 80 ÷ 255 V stejnosměrných nebo střídavých.
Podobně jako u měřících přístrojů i v sortimentu převodníků se uplatňuje procesorové zpracování signálů, které umožňuje větší univerzalitu použití a tím snížit skladové zásoby. Prvním procesorovým převodníkem naší společnosti byla řada OMX 100, která nabízí řadu vstupů pro stejnosměrné signály, střídavé signály, odpor, odporové teploměry, termočlánky, lineární potenciometry a frekvenci. V současné době je připravován nástupce OMX 102, který nabídne univerzální vstup pro 8 různých veličin a větší přesnost. V této řadě převodníků bude k dispozici též vstup pro tenzometrické snímače. Standardním vybavení těchto řad je programovatelný analogový výstup a frekvenční výstup s NPN tranzistorem i odporem pro napájení výstupu. Volitelné příslušenství je datové rozhraní RS232 nebo RS485. Dále může být převodník vybaven pomocným zdrojem pro napájení senzorů a až dvěma relé. I tyto převodníky jsou plně izolované s možností napájení z nízkého i vysokého napětí.
V našem sortimentu jsou dále analogové převodníky OMX 33 a procesorové OMX 333, OMX 380. OMX 33 jsou jednoduché převodníky (signálové kondicionery) bez izolace vstup – výstup. Napájecí napětí 24 VDC může být izolované nebo neizolované (rozsah viz. katalogový list). Jsou určeny pro unifikované procesové signály a lineární potenciometry. Výstupem je unifikovaný signál.
Nová řada převodníků OMX 333 by měla být k prodeji uvolněna v 1. čtvrtletí roku 2012. Nabídne univerzální vstup pro 8 veličin a další verzi analyzátor jednofázové sítě – měření, napětí, proudu, činného, jalového, zdánlivého výkonu, |cos φ|. Volitelně může být vybavena buď datovým výstupem RS485 nebo programovatelným analogovým výstupem. Dalším volitelným přístupem jsou dvě relé nebo OC. Převodník je vybaven funkcí teach-in, která umožňuje rychlé nastavení v aplikaci bez dalších nástrojů. Plně ovladatelný je pomocí rozhraní OML a programu OM Link. Napájení tohoto převodníku je z univerzálního měničového zdroje 10 ÷ 30V stejnosměrných nebo 24V střídavých.

OMX 380 jsou rychlé převodníky pro lineární potenciometr a unifikované signály s neizolovaným unifikovaným výstupem. Volitelně lze převodník vybavit datovým výstupem RS 485. Převodník pro unifikované signály může být vybaven zdrojem pro senzor. Předností těchto převodníků je vysoká přesnost od 0,01% a rychlost převodu nastavitelná v rozsahu 1000 ÷ 7500 vzorků za sekundu. I tato řada převodníků je vybavena funkcí teach-in a obsluhou pomocí programu OM Link. Připravujeme tento převodník i pro zpracování signálu z tenzometrického můstku. Napájecí napětí 24 VDC může být izolované nebo neizolované.

převodníky signálu - průmyslové převodníky signálu